28 نکته مهم آموزشی در مورد بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابت

درخواست حذف این مطلب
(( 28 نکته مهم آموزشی در مورد بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابت )) 1) مهارت های چهارگانه زبان آموزی به طور کامل مورد توجه قرار گیرد ومهارت های شفاهی قربانی مهارت های کتبی نشود. 2) هردو کتاب بخوانیم وبنویسیم می بایست به طور موازی وبا آهنگی مناسب آموزش داده شوند چون هردو از ارزش آموزشی ی انی برخوردارند. 3) در کتاب بخوانیم مطلقا از نوشت افزار استفاده نمی شود.